Oblikovanje knjige

Oblikovali smo Zbornik DSKP za Društvo slovenskih književnih prevajalcev.

oblikovanje knjige  - naslovnice za DSKP

grafično oblikovanje

v i z u a l n e   k o m u n i k a c i j e   i n   z a l o ž n i š t v o